Algemene voorwaarden

Laatst gewijzigd: 15-07-2021

Artikel 1 Definities

 1. Sanne Nijboer, gevestigd te Amersfoort en ingeschreven onder KvK-nummer 63526883, wordt aangeduid als opdrachtnemer.
 2. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst op grond waarvan opdrachtnemer tegen betaling werkzaamheden verricht voor opdrachtgever of producten aanbiedt en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en producten van opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden en geaccepteerde versie van de algemene voorwaarden.
 3. De voorwaarden zijn ook van toepassing op de door opdrachtnemer ingeschakelde derden, tenzij anders overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Wanneer één of meerdere bepalingen geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen wel van toepassing.

Artikel 3 Offertes

 1. Indien er in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 30 kalenderdagen. De offerte dient schriftelijk te worden bevestigd. Met de acceptatie van de offerte wordt ook akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.
 2. Opdrachtnemer kan niet worden gehouden aan de offerte indien opdrachtgever kon begrijpen dat de offerte of een deel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Werkzaamheden buiten de offerte om worden aangemerkt als meerwerk en worden als zodanig gefactureerd.
 4. De afbeeldingen van de producten op de website zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk.
 5. Opdrachtnemer zorgt voor een veilige webomgeving zodat er veilig betaald kan worden en gegevens beveiligd kunnen worden.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen anders overeenkomen.
 2. De vermelde prijzen in de offerte zijn inclusief btw. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reis- en materiaalkosten en add-ons, zullen apart worden gefactureerd. 
 3. Wanneer er geen pakketprijs is overeengekomen, wordt de prijs berekend op basis van het gebruikelijke uurtarief van opdrachtnemer. De daadwerkelijke gemaakte uren worden in rekening gebracht.
 4. Wanneer opdrachtnemer op projectbasis werkt, worden tarieven gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil en worden op maat gemaakt voor het project van opdrachtgever, afhankelijk van de duur van het project en de aard van de werkzaamheden.
 5. Opdrachtnemer heeft het recht om haar tarieven te verhogen. Wanneer zij dit doet binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst, heeft de particuliere opdrachtgever recht op ontbinding van de overeenkomst.
 6. Wanneer de overeenkomst b2b is aangegaan en het een lopende overeenkomst op basis van een pakket betreft, heeft opdrachtgever vanaf het moment van de tariefverhoging het recht op ontbinding van de overeenkomst.
 7. Opdrachtnemer is gerechtigd een aanbetaling te vragen, een deel van de totaalprijs wordt vervolgens in rekening gebracht. Na voldoening van de opdracht zal het overige deel in rekening worden gebracht. Levering van de definitieve content, of livegang van de website, zal pas plaatsvinden wanneer de gehele betaling is voldaan. 
 8. Indien in termijnen wordt betaald wordt per tussenbetaling een minimumbedrag gehanteerd zoals overeengekomen. Het volledige bedrag dient door opdrachtgever voldaan te zijn voor lancering van de website. Indien opdrachtgever haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot de volgende betaling is voldaan.
 9. Bij de aanschaf van een fysiek product uit de webshop draagt opdrachtnemer er zorg voor dat de particuliere opdrachtgever de mogelijkheid heeft om ten minste de helft van het totaalbedrag achteraf te betalen.
 10. Facturen dienen binnen 21 kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij op de factuur een andere termijn staat aangegeven of partijen hier schriftelijk andere afspraken over hebben gemaakt. 
 11. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente wordt berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 12. Nadat er een ingebrekestelling is verstuurd en opdrachtgever in verzuim is in de nakoming van haar verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van opdrachtgever.
 13. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Eventuele licenties komen in een dergelijk geval tevens te vervallen.

Artikel 5 Informatieverstrekking

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar.
 2. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle informatie juist, volledig en betrouwbaar is, ook wanneer de informatie van een derde komt.
 3. Opdrachtnemer zal alle verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
 4. De intake- of afrondingsgesprekken dienen plaats te vinden wanneer ze zijn ingepland, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever dient ter voorbereiding van de gesprekken vragenlijsten en werkboeken in te vullen. De ingevulde vragenlijsten en werkboeken worden door partijen tijdens een intake- of afrondingsgesprek gezamenlijk besproken.
 5. Wanneer opdrachtgever de informatie niet op tijd verstrekt en de opdracht hierdoor vertraging oploopt waardoor extra kosten ontstaan, komt dit voor rekening van opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de afspraken opgenomen in dit artikel.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet verantwoordelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.
 2. Opdrachtnemer kan geen optimale zoekresultaten garanderen.
 3. Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de standaard stijl van opdrachtnemer.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht om bij het verrichten van haar werkzaamheden derden in te schakelen.
 5. Opdrachtgever dient de benodigde bevoegdheden noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst aan opdrachtnemer te overhandigen.
 6. Indien er een deadline is verbonden aan de opdracht, is het aan opdrachtnemer om te bepalen of de deadline haalbaar is.
 7. Indien opdrachtgever intolerante, haatzaaiende, discriminerende of anderszins onpasselijke inhoud op de website wenst te plaatsen, hoeft opdrachtnemer hier geen uitvoering aan te geven.
 8. Opdrachtnemer zal geen opdrachten uitoefenen die in strijd zijn met de wet of haar professionaliteit.

Artikel 7 Wijziging en annulering

 1. Wanneer partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst aanpassingen wensen, wordt daarvoor een nieuwe offerte opgemaakt.
 2. Opdrachtnemer is bevoegd om de overeenkomst te beëindigen wanneer nieuwe feiten of omstandigheden ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Opdrachtnemer is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
 3. Wanneer onvoorziene omstandigheden zich voordoen en opdrachtnemer hierdoor verhinderd is de opdracht uit te voeren, kan opdrachtnemer de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen, welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nodig zijn.
 4. Wanneer opdrachtnemer haar levertermijn lijkt te overschrijden, kunnen partijen overeenkomen dat de deadline wordt verplaatst.
 5. Indien opdrachtnemer verhinderd is de opdracht uit te voeren, zal zij zich inspannen om de werkzaamheden te verplaatsen naar een ander moment. Indien dit niet mogelijk is, zal zij zorgen voor vervanging. Indien niet tot een passende oplossing gekomen kan worden, heeft opdrachtgever recht op ontbinding.
 6. Annulering door opdrachtgever is enkel schriftelijk mogelijk. Opdrachtgever kan tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden, tenzij de werkzaamheden binnen de eerder genoemde 14 kalenderdagen zijn uitgevoerd of de overeenkomst b2b is aangegaan.
 7. Buiten de wettelijke bedenktijd gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
   1. Bij annulering binnen 14 kalenderdagen na acceptatie van de offerte en vóór de aanbetaling, voorafgaand aan de werkzaamheden, wordt 15% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
   2. Bij annulering van jaarabonnementen voor hosting en domeinen binnen 14 kalenderdagen voorafgaand aan het sluiten van het abonnement wordt 75% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
 1. Bij tussentijdse annulering worden de tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren onmiddellijk opeisbaar, eventueel vermeerderd met een percentage van 20% van datgene wat nog openstaat. Indien het project tijdens de revisieronde wordt geannuleerd, wordt 80% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht. Opdrachtgever mag het werk nadrukkelijk niet gebruiken, tenzij de volledige betaling alsnog wordt voldaan.
 2. Voor diensten die worden afgenomen bij derden, waaronder hosting, domeinnamen en licenties, gelden termijnen van de derde aanbieder die bij aanschaf kenbaar worden gemaakt en onderhevig zijn aan eventuele wijzigingen.
 3. Eventuele gemaakte kosten voor derden kunnen door opdrachtnemer worden doorberekend aan opdrachtgever.

Artikel 8 Overmacht

 1. In geval van overmacht kunnen partijen de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen. Gedacht kan worden aan ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.
 2. In geval van een b2c-overeenkomst kan opdrachtgever niet verplicht worden de overeenkomst te verplaatsen. De verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst worden opgeschort, zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer deze situatie zich voordoet, zoeken partijen samen naar een oplossing. Wanneer de situatie voortduurt zonder een passende oplossing, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden opeisbaar.
 3. In het geval van een b2b-overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen, waarbij de betalingsverplichting in stand blijft, tenzij dit anders is overeengekomen.
 4. Wanneer opdrachtgever de overeenkomst wil verplaatsen wegens een pandemie, maar de overheidsmaatregelen voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is opdrachtnemer gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen.

Artikel 9 Herroepingsrecht fysieke producten

 1. Opdrachtgever heeft 14 kalenderdagen de tijd om de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van fysieke producten uit de webshop te ontbinden.
 2. De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat opdrachtgever het product heeft ontvangen.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om opdrachtgever te vragen naar de reden van herroeping, maar opdrachtgever is niet verplicht om de reden op te geven.
 4. Het herroepingsrecht geldt niet voor de aanschaf van zakelijke aankopen.

Artikel 10 Verplichtingen bij het herroepingsrecht

 1. Opdrachtgever dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het gekochte product en de verpakking. Het product mag alleen worden geïnspecteerd zoals dit in een fysieke winkel is toegestaan.
 2. Wanneer waardevermindering van het product plaatsvindt doordat er in strijd is gehandeld met het vorige lid, komt deze voor rekening van opdrachtgever.
 3. Opdrachtnemer stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan opdrachtgever.
 4. Opdrachtnemer vergoedt de betalingen van opdrachtgever binnen 14 kalenderdagen nadat de herroeping kenbaar is gemaakt.

Artikel 11 Uitvoering van het herroepingsrecht

 1. Opdrachtgever dient schriftelijk via het modelformulier en binnen de bedenktijd te melden dat zij gebruikmaakt van het herroepingsrecht.
 2. Binnen 14 kalenderdagen na de in het vorige lid genoemde melding stuurt opdrachtgever het product zoals redelijkerwijs mogelijk in de originele staat en verpakking terug.
 3. De bewijslast voor de tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij opdrachtgever.
 4. De kosten voor het terugsturen van het product dienen te worden betaald door opdrachtgever. Indien de bestelling deels teruggestuurd wordt, betaalt opdrachtnemer deze kosten.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat onjuiste gegevens zijn doorgegeven door opdrachtgever.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor handelingen, nalatingen en vertragingen door derden.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de werking van software.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen.
 6. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de content en voor het maken van back-ups.
 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekstinhoudelijke fouten.
 8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten wanneer opdrachtgever goedkeuring heeft gegeven, of hiervoor in de gelegenheid is gesteld maar hier geen gebruik van heeft gemaakt.
 9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor situaties die buiten haar bereik liggen zoals hacks, verlies van data of netwerkstoringen.
 10. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gevolgen van gebeurtenissen waar opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen. Gedacht kan worden aan gebeurtenissen bij de hostingprovider, het datacenter of de domeinregistrant.
 11. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verhuizing van de website en domeinnaam.
 12. Opdrachtnemer spant zich in om de website beschikbaar te houden, maar kan niet aansprakelijk worden gehouden indien de website tijdelijk niet beschikbaar is.
 13. Bij installatie of onderhoud komt opdrachtnemer het recht toe bepaalde onderdelen van de website tijdelijk buiten werking te stellen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortkomt.
 14. Indien is overeengekomen dat opdrachtgever zelf updates uitvoert binnen WordPress of zelf codes aanpast, is opdrachtgever verantwoordelijk voor de mogelijke schade die dientengevolge ontstaat. 
 15. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden. Opdrachtgever bevestigt dat alle beelden en content die aan opdrachtnemer worden geleverd eigendom zijn van opdrachtgever.
 16. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste toestemming volgens de AVG en overige wettelijke vereisten waar opdrachtgever aan dient te voldoen.
 17. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het stukgaan van een product indien hier door opdrachtgever niet zorgvuldig mee wordt omgegaan.
 18. In het geval dat opdrachtnemer schadevergoeding is verschuldigd aan opdrachtgever voor het veroorzaken van directe schade, bedraagt de schadevergoeding niet meer dan het bedrag dat een afgesloten verzekering uitkeert. Wanneer de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening is gebracht in de afgelopen 2 kalendermaanden, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
 19. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken van derden die verband houden met de door opdrachtnemer geleverde diensten en producten.

Artikel 13 Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij opdrachtnemer. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan om content te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie om, zonder voorafgaande toestemming.
 2. Opdrachtgever komt een publicatierecht toe van geleverde content, na volledige betaling van het verschuldigde bedrag, voor de doeleinden en media zoals vooraf overeengekomen.
 3. Opdrachtgever is niet gerechtigd de content te gebruiken voor andere doeleinden dan vooraf overeengekomen en andere media dan die zij zelf in eigendom hebben zonder aanvullende licentie aan te schaffen. 
 4. Onderaan in de footer van een door opdrachtnemer ontwikkelde website wordt de naam van opdrachtnemer en de link naar haar website vermeld. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan deze informatie te verwijderen. Opdrachtnemer komt het recht toe de naam en link te verwijderen indien zij dit nodig acht.
 5. Het eigendom van de door opdrachtnemer geleverde producten gaat pas over op opdrachtgever na volledige betaling.
 6. Wanneer in strijd met dit artikel wordt gehandeld, wordt dit aangemerkt als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt opdrachtnemer een vergoeding toe ter hoogte van ten minste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op de vergoeding van de overige geleden schade.
 7. Opdrachtgever geeft opdrachtnemer toestemming om de content gemaakt voor opdrachtgever te gebruiken ten behoeve van haar portfolio, tenzij hier vooraf uitdrukkelijk bezwaar tegen is gemaakt. Indien er persoonsgegevens zichtbaar zijn op de content zal worden gewerkt met een toestemmingsformulier.

Artikel 14 Levering

 1. Opdrachtnemer spant zich in om de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren.
 2. De geschatte levertermijn die partijen zijn overeengekomen dient in acht te worden genomen, maar aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. De definitieve content wordt niet vrijgegeven voordat volledige betaling is voldaan.
 4. Indien direct bij aanvang van de overeenkomst wordt overeengekomen dat opdrachtnemer wordt ingeschakeld voor het maken van content, zal zij de content naar eigen inzicht maken en bewerken.
 5. Aanvullende eisen van opdrachtgever leveren meerwerk op.
 6. Na het ontvangst van de content is opdrachtgever verantwoordelijk voor het maken van een back-up.
 7. Opdrachtnemer levert 2 pagina ontwerpen aan, tenzij het een groter project betreft. Indien overeengekomen, kan opdrachtnemer tegen betaling van een meerprijs een prototype ontwikkelen waarin alle elementen van de website worden meegenomen.
 8. Bij overeengekomen pakkettarieven heeft opdrachtgever recht op 2 revisierondes wanneer de wijzigingen binnen 7 kalenderdagen worden doorgegeven. Aangepaste wensen of wensen buiten deze termijn kunnen meerwerk opleveren. In geval van werkzaamheden op basis van uurtarief worden revisies berekend tegen de complexiteit van het project. Er wordt geen schatting van het aantal uren gemaakt, maar wordt vooraf verwerkt in de geplande uren.
 9. Na oplevering van de website komt opdrachtgever het recht toe om maximaal een kwartier per kalendermaand vragen te stellen aan opdrachtnemer, mits de samenwerking nog loopt. De niet gebruikte tijd kan nadrukkelijk niet worden opgespaard en kunnen aldus niet worden meegenomen naar de volgende kalendermaand. Bij uitgebreidere vragen wordt een nieuwe offerte opgemaakt.
 10. Wanneer opdrachtgever foute leveringsinformatie doorgeeft, is opdrachtnemer hier niet voor aansprakelijk.
 11. Opdrachtnemer is enkel gehouden om in Nederland te leveren.
 12. Opdrachtnemer streeft ernaar bestellingen binnen 5 werkdagen te verzenden, tenzij een langer termijn is afgesproken of een product niet op voorraad is.
 13. Wanneer de bezorging vertraging oploopt en de levertermijn van 5 werkdagen wordt overschreden, heeft opdrachtgever na het verstrijken van 30 kalenderdagen zonder levering het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Artikel 15 Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot de geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen.
 2. Het is niet toegestaan om door opdrachtnemer ter beschikking gestelde diensten te gebruiken voor handelingen en gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden en openbare orde. Hieronder valt onder andere, maar niet uitsluitend, spamming, het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging en hacken.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd de verstrekte toegang tot en gebruik van de diensten buiten gebruik te stellen wanneer de opdrachtgever in strijd handelt met het in de vorige leden bepaalde. Vorderingen komen hiermee niet te vervallen.

Artikel 16 Klachten

 1. Opdrachtgever dient klachten over de geleverde diensten en producten binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken. Opdrachtnemer streeft ernaar om binnen 3 werkdagen te reageren.
 2. Indien de klacht later bekend wordt gemaakt, zullen wijzigingen worden doorgevoerd op basis van het gebruikelijke uurtarief.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
 4. Wanneer verpakkingen zijn geopend of beschadigd, dient opdrachtgever dit voordat zij het product in ontvangst neemt kenbaar te maken aan de bezorger. Wanneer dit achterwege wordt gelaten, vervalt de aansprakelijkheid van opdrachtnemer.
 5. Opdrachtgevers uit de EU kunnen klachten over fysieke producten uit de webshop aanmelden bij het ODR platform van de Europese Commissie. Dit kan enkel wanneer klachten nog niet ergens anders worden behandeld. Het ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr.

Artikel 17 Garantie

 1. De wettelijke garantiebepalingen worden in acht genomen.
 2. Opdrachtgever kan schriftelijk aanspraak maken op garantie. Zij dient een kopie van het aankoopbewijs toe te voegen en de producten dienen altijd compleet zijn.

Artikel 18 Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen doen enkel een beroep op de rechter nadat zij zich hebben ingespannen het geschil onderling te beslechten.
 3. De geschillen worden beslecht in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd, tenzij de wet anders bepaalt.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen 12 kalendermaanden.