Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Sanne Nijboer Design

Laatst gewijzigd: 30-08-2015

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Sanne Nijboer Design. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Sanne Nijboer Design, tenzij nadrukkelijk anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst.

Artikel 1. Definities
1.1 Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan de persoon waarmee Sanne Nijboer Design een overeenkomst heeft afgesloten tot het leveren van diensten.
1.2 Onder ‘overeenkomst’ wordt verstaan: elke contractuele band tussen Sanne Nijboer Design en de opdrachtgever die gericht is op het verschaffen van diensten door Sanne Nijboer Design aan de klant.
1.3 Onder ‘servers’ wordt verstaan: De software en hardware die door Sanne Nijboer Design aan de klant ter beschikking wordt gesteld in verband met het leveren van de afgenomen diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Sanne Nijboer Design gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Sanne Nijboer Design verrichtte diensten.
2.2 Door ondertekening van een overeenkomst met Sanne Nijboer Design verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Sanne Nijboer Design en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk nadrukkelijk anders is aangegeven.
2.4 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt afgewezen.
2.5 Door ondertekening van een overeenkomst met Sanne Nijboer Design, een door Sanne Nijboer Design gestuurde offerte, het elektronisch indienen van een opdracht via het orderformulier, dan wel het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Sanne Nijboer Design en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.6 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Sanne Nijboer Design en de opdrachtgever in overleg treden totdat nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen zijn gekomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen.
2.7 In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden gelden de bepalingen uit de Overeenkomst.
2.8 Sanne Nijboer Design behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden elektronisch (per e-mail) bekend gemaakt en treden 1 maand na de bekend making in werken indien anders vermeld. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de wijzigingen, behoud Sanne Nijboer Design zich het recht voor de diensten per ingang van de nieuwe algemene voorwaarden te beëindigen, zonder enige teruggaaf van abonnementsgelden.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
3.1 De door Sanne Nijboer Design gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 2 maanden, tenzij anders aangegeven.
3.2 Sanne Nijboer Design is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 2 maanden, aan Sanne Nijboer Design wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3.3 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Sanne Nijboer Design zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Sanne Nijboer Design niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Sanne Nijboer Design zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Sanne Nijboer Design het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.
4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sanne Nijboer Design aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Sanne Nijboer Design worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Sanne Nijboer Design zijn verstrekt, heeft Sanne Nijboer Design het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Sanne Nijboer Design de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.5 Sanne Nijboer Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Sanne Nijboer Design is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
4.6 Indien door Sanne Nijboer Design of door de opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
4.7 De opdrachtgever vrijwaart Sanne Nijboer Design voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
4.8 Sanne Nijboer Design is niet verantwoordelijk voor back-ups van de website. Echter, zij zal dit alsnog dagelijks doen indien webhosting bij haar plaats vindt. Backups worden steeds zeven dagen bewaard. Daarna worden ze overschreven. Voor het terug laten zetten van een backup rekent Sanne Nijboer Design aan de opdrachtgever kosten door.
4.9 Indien de opdrachtgever een abonnement afneemt waarbij het uit laten voeren van kleine wijzigingen aan teksten en afbeeldingen door Sanne Nijboer Design zijn inbegrepen, heeft de opdrachtgever de mogelijkheid om één (1) keer per maand alle wijzigingen in één keer aan te leveren conform de aanleveringsspecificaties van Sanne Nijboer Design. Uitgedrukt in tijd mogen de kleine wijzigingen samen maximaal 15 minuten per maand kosten. Grotere wijzigingen zullen als meerwerk worden gefactureerd. Er worden op geen enkele manier tegoeden opgebouwd wanneer de opdrachtgever geen gebruik maakt van deze service.
4.10 Sanne Nijboer Design is niet verantwoordelijk voor het updaten van de website, tenzij er een geldende onderhoudsovereenkomst geldt tussen partijen. Indien de opdrachtgever een abonnement afneemt waarbij het uit laten voeren van updates door Sanne Nijboer Design zijn inbegrepen, dan zal Sanne Nijboer Design hier één keer per half jaar voor zorgdragen.
4.11 Voor het schrijven van artikelen in opdracht van de opdrachtgever heeft Sanne Nijboer Design het recht om de opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Sanne Nijboer Design hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.

Artikel 5. Prijzen, facturatie en betalingen
5.1 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door de opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Sanne Nijboer Design gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
5.2 Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Sanne Nijboer Design van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
5.3 Tenzij anders overeen gekomen: aanbetaling van 25% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet van de website. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.
5.4 Facturering van onderhoudskosten, hosting en domeinnaam gebeurt per jaar vooraf. Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.
5.5 Een maand na facturatie (nazorgfase) wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd.
5.6 Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 30 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Sanne Nijboer Design aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
5.7 Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
5.8 De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.
5.9 Facturering voor verlenging van webhosting en domeinnamen gebeurt (2) twee maanden voor de vervaldatum van de domeinnaam. In geval van niet betalen zal de domeinnaam niet worden verlengd en zal deze komen te vervallen waarna deze gedurende 40 dagen (in geval van .nl) in quarantaine geplaatst zal worden bij Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Aan het uit quarantaine halen van domeinnamen zijn hoge aanvullende kosten verbonden die door Sanne Nijboer Design altijd doorberekend zullen worden aan de opdrachtgever. Na de quarantaine periode komt de domeinnaam weer vrij op de markt en zal deze door iedereen geregistreerd kunnen worden. Bij andere Tld’s (.be, .com etc.) zijn vergelijkbare procedures en aanvullende kosten van toepassing.
5.10 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen €25. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
5.11 Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na facturering Sanne Nijboer Design hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 30 dagen na verzending voldaan moet worden.
5.12 Indien Sanne Nijboer Design abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Sanne Nijboer Design het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever
6.1 De opdrachtgever draagt zorg, conform instructie, voor tijdige en juiste aanlevering van het materiaal aan Sanne Nijboer Design.
6.2 Sanne Nijboer Design mag de website van de opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit. De gebruikelijke vorm hiervoor is een link in de footer van de website met de tekst: ‘Website gemaakt door Sanne Nijboer Design’. Daarnaast wordt er een portfolio afbeelding op www.sannenijboer.nl geplaatst. Sanne Nijboer Design behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van Sanne Nijboer Design te plaatsen op de openingspagina van de opgeleverde website. Indien de opdrachtgever dit niet wenst kan hij deze verwijzing afkopen voor een bedrag van € 120.
6.3 De opdrachtgever is gehouden de instructies van Sanne Nijboer Design omtrent de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst op te volgen.
6.4 De opdrachtgever is verplicht op de geleverde de dienst op een dusdanige manier te gebruiken welke de werking van de servers van Sanne Nijboer Design niet belemmerd en de levering van de dienst aan andere klanten.
6.5 De opdrachtgever is gehouden tijdig wijzigingen in contactgegevens door te geven.
6.6 De opdrachtgever is gehouden een lege webhosting omgeving te bieden indien de website bij een derde host wordt gebouwd.
6.7 De opdrachtgever zal de afgenomen dienst alleen gebruiken in overeenstemming met de door Sanne Nijboer Design opgelegde regels, instructies en beperkingen. De opdrachtgever zal nooit en te nimmer de privacy van derden schenden, zich discriminerend uitlaten over derden en het schaden van de openbare orden. In het bijzonder zal de opdrachtgever:
• geen Intellectuele eigendomsrechten van derden schenden;
• geen onrechtmatige en/of strafbare gegevens verspreiden, waaronder racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer, en beledigende uitingen;
• zich geen toegang proberen te verschaffen tot computersystemen waarvoor hij niet gerechtigd is, hieronder vallen ook de servers van Sanne Nijboer Design.
• zich onthouden van het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken), waarbij de opdrachtgever enige beveiliging doorbreekt of zich toegang verschaft door middel van gebruik van een valse sleutel en/of beveiligingsgaten. Hieronder vallen ook de servers van Sanne Nijboer Design.
• zich onthouden van spamming; het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud.
6.8 Indien Sanne Nijboer Design op de gehuurde ruimte van de opdrachtgever data aantreft welke in strijd is met de Algemene Voorwaarden behoud Sanne Nijboer Design zich het recht deze zonder enig overleg te verwijderen en hier eventuele overheidsinstanties hierover in te lichten.
6.9 Sanne Nijboer Design zal wegens weigering van de toegang tot de dienst nimmer tot enige schadevergoeding verplicht zijn. De klant vrijwaart Sanne Nijboer Design voor alle aanspraken van derden.
6.10 Sanne Nijboer Design houdt zich het recht voor om aan de opdrachtgever de toegang tot de dienst te ontzeggen indien de opdrachtgever in strijd handelt met de voorgaande artikelen en de nog te volgen artikelen van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 7. Onderhoud van de website en onderhoudscontracten
7.1 Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig onderhoudscontract voor een bestaande website.
7.2 Met onderhoud van de website wordt bedoeld:
– Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina’s van de website indien toepasselijk.
– Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande pagina’s. Wijzigingen aan de teksten worden éénmalig uitgevoerd mits binnen 1 week aangeleverd, gerekend vanaf de eerste presentatie. In alle andere gevallen worden de kosten op uurbasis aan de klant doorberekend.
– Update van website Content Management Systeem en onderdelen indien van toepassing, mitst deze geplaatst zijn door Sanne Nijboer Design.
7.3 Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 30 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan.
7.4 De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is twee maanden voor het einde van de contractdatum.

Artikel 8. Wijzigingen en meerwerk
8.1 Indien Sanne Nijboer Design op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de opdrachtgever aan Sanne Nijboer Design worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Sanne Nijboer Design. Sanne Nijboer Design is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
8.2 Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Sanne Nijboer Design de opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
8.3 Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de dienst is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
8.4 Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Sanne Nijboer Design van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 9. Duur en beëindiging
9.1 Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 3 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd.
9.2 Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
9.3 De klant kan de overeenkomst niet tussentijds beëindigen.
9.4 Sanne Nijboer Design kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Sanne Nijboer Design gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
9.5 In geval van beëindiging van de hostingovereenkomst, zonder verzoek tot verhuizing naar een derde host, wordt de webhostingaccount met alle inhoud verwijderd.
9.6 Sanne Nijboer Design heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever de overeenkomst en verplichting van Sanne Nijboer Design niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Sanne Nijboer Design zal de opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Sanne Nijboer Design kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.

Artikel 10. Levering en levertijd
10.1 Sanne Nijboer Design gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
10.2 Sanne Nijboer Design rekent een levertijd van vier tot acht weken. Bij afwijkende levertijden zoals bij spoedopdrachten geldt dat de levertijd onder voorbehoud is.
10.3 De in de getekende overeenkomst genoemde opleverdatum zal worden aangehouden met eventuele aanpassing van die datum bij overeengekomen meerwerk en/of het te laat aanleveren van data door de opdrachtgever.
10.4 De opdrachtgever ontvangt alvorens de definitieve oplevering een concept van de website. De opdrachtgever controleert dit concept en geeft commentaar, aan- en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Sanne Nijboer Design. Wanneer de opdrachtgever niet binnen 10 dagen reageert op het basisontwerp, gaat Sanne Nijboer Design ervan uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of binnen het termijn uitblijven van zulke reacties gaat Sanne Nijboer Design over tot het voltooien van de volledige website.
10.5 Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de website af te nemen onverlet. In geen geval is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de website of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 11. Aanvraag domeinnamen
11.1 Sanne Nijboer Design bemiddeld alleen bij het registreren van een domeinnaam voor de klant en zal de aanvraag voor het betreffende domein deponeren bij de verantwoordelijke instantie. Indien de verantwoordelijke instantie de aanvraag niet honoreren kan Sanne Nijboer Design hiervoor nimmer voor aansprakelijk worden gesteld.
11.2 Indien een aangevraagd domeinnaam door de klant niet meer beschikbaar is op het moment dat Sanne Nijboer Design de aanvraag indient bij de des betreffende instantie en deze wel beschikbaar was op het moment dat de klant de aanvraag indiende bij Sanne Nijboer Design kan Sanne Nijboer Design op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het niet kunnen registeren van een domeinnaam.
11.3 Registratie van de domeinnaam vindt plaats op naam van Sanne Nijboer Design, tenzij Sanne Nijboer Design hierover registratie formulieren ontvangt. De klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De klant vrijwaart Sanne Nijboer Design tegen iedere aanspraak van derden in verband met de registratie en het gebruik van de domeinnaam.

Artikel 12. Eigendom van rechten
12.1 De opdrachtgever is verplicht de benodigde gegevens met betrekking tot de website, domeinnaam en hosting door te geven aan Sanne Nijboer Design. De opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
12.2 Alle door Sanne Nijboer Design ontwikkelde websites en promotiematerialen kunnen door Sanne Nijboer Design voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.
12.3 Sanne Nijboer Design behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
12.4 De door Sanne Nijboer Design bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte intellectuele eigendommen en/of licenties waaronder ontwikkelde scripts, templates en programma’s blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan Sanne Nijboer Design.
12.5 Het is de klant verboden om de door Sanne Nijboer Design geleverde materialen, zowel digitaal als natuurlijk te reproduceren, verkopen dan wel schenken aan een ander.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring
13.1 Sanne Nijboer Design en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, kunnen op geen enkele wijze door de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
13.2 Sanne Nijboer Design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en of beschadiging van enige data van de klant welke bij onderhoud en/of een storing optraden. De klant vrijwaart Sanne Nijboer Design dan ook van elke manier van aansprakelijkheid.
13.3 Sanne Nijboer Design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gemiste inkomsten door enige downtime van de servers en of onderhoud hieraan. De klant vrijwaart Sanne Nijboer Design dan ook van enige aansprakelijkheid.
13.4 De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Sanne Nijboer Design kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
13.5 Sanne Nijboer Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever en/of derden verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Sanne Nijboer Design kenbaar behoorde te zijn.
13.6 Sanne Nijboer Design is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverde materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
13.7 De opdrachtgever dient Sanne Nijboer Design terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in de opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Sanne Nijboer Design geleden schade.
13.8 Sanne Nijboer Design is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden. Hierbij is het niet van belang of de schade ontstaan is door onoordeelkundig handelen van betrokkenen dan wel veroorzaakt wordt door tekortkomingen aan software die door Sanne Nijboer Design voor onderhoudswerkzaamheden is geadviseerd, dan wel veroorzaakt wordt door het gebruik van andere software dan welke door Sanne Nijboer Design is geadviseerd.
13.9 Sanne Nijboer Design is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Sanne Nijboer Design doorgevoerd.
13.10 De aansprakelijkheid van Sanne Nijboer Design zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan de opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

Artikel 14. Overmacht
14.1 Geen van beide partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor enige aansprakelijkheid indien er sprake is van overmacht, onder overmacht valt: storingen in het datacenter van Sanne Nijboer Design, kabelbreuken in de verbindingen daarnaar toe of daarbinnen, brand, waterschade, aardbevingen, diefstal, telefonische storingen en storingen aan de apparatuur van Sanne Nijboer Design.
14.2 In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Sanne Nijboer Design alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Sanne Nijboer Design geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Sanne Nijboer Design tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
14.3 Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

Artikel 15. Privacy bepalingen
15.1 Zowel de klant als Sanne Nijboer Design zullen alle vertrouwelijke informatie welke zij uitwisselen strikt geheim houden en deze niet verstrekken aan derden.
15.2 Uw persoonsgegevens worden door Sanne Nijboer Design slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en/of hosting aan te vragen. Daarnaast ook voor de administratie van Sanne Nijboer Design. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
15.3 Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Sanne Nijboer Design verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
15.4 De klant kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van Sanne Nijboer Design zijn opgeslagen.
15.5 Sanne Nijboer Design spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.

Artikel 16. Diverse bepalingen
16.1 Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
16.2 Sanne Nijboer Design heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.